Gå til Dansk Webshop
Go to English Webshop
Gå til forsiden

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag

Disse betingelser er gældende for alle ordrer og aftaler om leverancer fra Artefina Design, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For alle aftaler om leverancer gælder Artefina's ordrebekræftelse, samt disse salgs og leveringsbetingelser, lov om køb i den anførte rækkefølge.

 

2. Generelt

Priser på hjemmesiden og i kataloget er kun gældende for den indeværende sæson.
Levering AB lager Esbjerg efter gældende takster fra Artefina's speditør. Ved levering til øer vil et evt. Ø-tillæg vil blive tillagt. Der 
tillægges desuden evt. lift-gebyr for levering med lift.
Betalingsbetingelser er 14 dage netto med mindre andet er aftalt.
Mindste køb ved første ordre er DKK. 3000,00 / NOK. 3000,00 /  SEK. 3000,00 / EUR. 500,00

 

3. Ordrebekræftelse

Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen og fremsætte indsigelser herimod senest 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.
Fremsætter kunden ikke indsigelser inden denne frist er ordrebekræftelsen bindende, Artefina Design bærer intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen.

 

4. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser (herunder priser angivet i kataloget og på hjemmesiden) angives i DKK & EUR excl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter og lign. er Artefina Design berettiget til at ændre, de overfor kunden aftalte priser med 10 dags varsel.

Købs summen forfalder til betaling jvf. betalingsbetingelser på faktura.
Ved forsinket betaling påføres rykkergebyr på DKK 100,00, NOK 100,00, SEK 120,00 EUR. 13,44 ved fremsendelse af  rykker.

Desuden beregnes morarente på 3,00 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

 

5. Leveringsbetingelser og leveringstid

Levering sker på kundens risiko, uanset at leveringen rent praktisk arrangeres af Artefina Design. Leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen.
Risikoen for varerne overgår til kunden ved overgivelse til fragtmand.

Prisliste for fragt kan rekvireres hos Artefina Design.

Leveringstiden i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted, og vil blive faktureret pr. delleverance. Restordrer leveres efter forudgående aftale med kunden.
Nægter kunden, eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde Artefina Designs udgifter eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevarings omkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.


6. Ansvar for forsinkelse

Er der skriftligt aftalt en fast leveringstid, er kunden - i tilfælde af Artefina Designs overskridelse heraf med mere end 30 arbejdsdage -,
såfremt overskridelsen er til betydelig ulempe for kunden, berettiget til skriftligt over for Artefina Design at kræve levering med en ny rimelig leveringstid, der dog ikke kan være kortere end tredive 30 arbejdsdage.
Såfremt Artefina Design undlader at foretage rimelige foranstaltninger til at sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede leverance.
Artefina Designs ansvar for forsinkelse er til enhver tid begrænset til fakturaværdien af den forsinkede leverance eller delleverance.
 

7.Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver Artefina Designs ejendom, indtil betaling inkl. evt. renter og omkostninger er lagt fuldt ud. Kunden er forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte Artefina Designs ejendomsret indtil ejendomsretten er overgået til kunden.
 

8. Ansvar for mangler

Reklamation over mangler skal ske skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen, dog senest 7 dage efter levering.
Returnering af varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale med Artefina Design. Varer der sendes retur uden forudgående aftale, krediteres ikke.
I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er Artefina Designs ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden for rimelig tid.
Artefina Design er dog efter eget valg berettiget til i stedet at yde kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. Artefina Design yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.
Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som kan tilskrives Artefina Design, skal
kunden erstatte de udgifter, Artefina Design evt. måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. advokatudgifter.
 

9. Generelle ansvars begrænsninger (herunder force majeure)

Artefina Designs eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb, er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og Artefina Design påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.
Artefina Design hæfter ikke for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som Artefina Design ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokader, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder eller lign.
 

10. Produktansvar

Artefina Design påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert  ikke lovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet. Artefina Design er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

11. Artefina Designs immaterielle rettigheder

Kunden er bekendt med, at alle immaterielle rettigheder til Artefina Designs varemærker og design tilhører Artefina Design, således
at kunden alene er berettiget til at anvende disse med Artefina Designs forudgående skriftlige tilladelse.
 

12. Oplysninger

Artefina Designs påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale eller for eventuelle fejltolkninger af de heri givne oplysninger.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Artefina Design Aps - Lærkevænget 5, 6710 Esbjerg V - Telefon: 40797920 - E-mail: design@artefina.dk